Podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie poskytnutých osobných údajov realizujeme z dôvodu zlepšovania poskytovaných služieb. V prípade udeleného súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v miere potrebnej na splnenie účelu a v rámci Vami udeleného súhlasu a v súlade s podmienkami určenými v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „nariadenie“).


Osobné údaje ktoré spracúvame sú najmä nasledovné:
Kontaktné údaje
Adresa elektronickej pošty, prípadne ďalšie, na základe udeleného súhlasu.


Prečo používame kontaktné údaje a prečo ich naša stránka potrebuje?
Aby sme Vás mohli informovať o všetkých našich aktivitách, ktoré by Vás mohli zaujímať, a to predovšetkým zasielaním newslettru o aktuálnych trendoch a novinkách z live , virtual a online eventov ako aj o zrealizovaných a pripravovaných live, virtual a online eventoch


Cookie
Na základe udeleného súhlasu na našej stránke so spracovaním osobných údajov, Vaše údaje spracúvame prostredníctvom súborov cookie.

Pre správnu funkcionalitu webovej stránky sú potrebné a použité aj ďalšie súbory cookie, ktoré však nespracúvajú a neukladajú Vaše osobné údaje. V prípade týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov.


Prečo používame súbory cookie a prečo ich naša stránka potrebuje?
Pre analýzu návštevnosti a správania používateľov na webovej stránke používame služby ako napríklad Google Analytics, ktoré zbierajú informácie o správaní používateľov na webových stránkach. Na základe týchto informácií a štatistík, dokážeme vylepšovať webové stránky tak, aby boli pre používateľov zaujímavejšie a pohodlnejšie.

Ďalšie, využívané služby sú používané na zobrazovanie reklamy špeciálne pre používateľov, ktorí majú záujem o naše služby, náš obsah a naše produkty. Ide o takzvané personalizované reklamy, ktoré na základe súborov cookie dokážu zobraziť relevantné reklamy pre každého používateľa samostatne.

V rámci využívania služieb pre analýzu návštevnosti a správania, ďalej pre zobrazovanie personalizovaných reklám spracúvame Vaše osobné údaje len na spomenuté účely a môžeme ich poskytovať na spracovanie spoločnostiam, ktoré tieto služby poskytujú.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona, resp. čl. 22 nariadenia.


Koho kontaktovať, v prípade ďalších otázok a informácií ohľadom spracovania osobných údajov?
Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, pokojne nás kontaktujte elektronicky, na e-mailovej adrese: savage@creativepro.agency.


Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou CREATIVE PRO (KE) s.r.o.

Vaše poskytnuté osobné údaje taktiež spracúvajú služby spoločností, ale len v prípade, že ste potvrdili, že súhlasíte s používaním súborov cookie na webovej stránke.


Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese savage@creativepro.agency. Odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie.

Koho kontaktovať, v prípade problémov?
V prípade problémov v súvislosti so spracovaním osobných údajov nás kontaktujte pomocou e-mailovej adresy savage@creativepro.agency . Ak nebudete spokojní s našou reakciou na Váš podnet, môžete kontaktovať priamo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na akú dobu si ukladáme Vaše údaje?
Vaše údaje si odkladáme najdlhšie do zániku webovej stránky a spoločnosti, ktorá údaje spracúva, alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Aké sú Vaše práva?
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte najmä nasledovné práva:
- právo na prístup k Vašim osobným údajom (§ 21 zákona a čl. 15 nariadenia)
Máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov. Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
- právo na opravu nesprávnych údajov (§ 27 zákona a čl. 21 nariadenia)
Máte právo na opravu poskytnutých osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov
- právo na výmaz osobných údajov (§ 23 zákona a 17 nariadenia)
Sme povinní vymazať Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali;
- odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona;
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.
Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na:
- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
- splnenie povinnosti podľa zákona, nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona;
- účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
- uplatnenie právneho nároku.
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona a čl. 18 nariadenia)
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov ak:
- namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
- namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a čl. 21 ods. 1 nariadenia.
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
- právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona a čl. 21 nariadenia)
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č., resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia. V takom prípade nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona a čl. 20 nariadenia)
Máte právo získať poskytnuté údaje, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami
- pracúvanie prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia.
Pri uplatňovaní Vašich práva ako práv dotknutej osoby sa riadime ustanoveniami § 29 a nasl. zákona.


Je nutné, aby ste nám poskytli osobné údaje?
Vaše osobné údaje ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám vedeli poskytovať kvalitnejšie služby, ktoré zohľadňujú vaše požiadavky.

Budú Vaše osobné údaje odosielané aj do tretích krajín?
V rámci spolupráce so spoločnosťami poskytujúcimi spomínané služby, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Prenos však vždy prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov.